Làm thế nào để đăng ký số an sinh xã hội?

Các thông tin sau là bắt buộc đối với đơn đăng ký số an sinh xã hội:

 • Thông tin liên lạc đầy đủ: (tên, tên khi chưa kết hôn, địa chỉ nơi cư trú, ngày và nơi sinh, quốc tịch, địa chỉ thư điện tử, số an sinh xã hội, số điện thoại)
 • Tình trạng hôn nhân
 • Trình độ học vấn
 • Thông tin chi tiết về mẹ & vợ/chồng (họ, tên, tên khác, tên khi chưa kết hôn (nếu đã kết hôn))
 • Thông tin chi tiết về việc làm (nghề nghiệp, tên của người sử dụng lao động, địa chỉ của người sử dụng lao động, ngày bắt đầu làm việc, mức lương/tiền công, số điện thoại của người sử dụng lao động)

Các hồ sơ sau đây cần được nộp kèm với đơn đăng ký số an sinh xã hội:

 • Bản sao hộ chiếu
 • Giấy chứng nhận nhập tịch
 • Giấy khai sinh gốc
 • Chứng chỉ rửa tội (nếu có)
 • Giấy phép lao động (nếu có)
 • Giấy chứng nhận kết hôn (nếu có)
 • Giấy chứng nhận của công ty (nếu có)

Vui lòng lưu ý rằng các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được nộp kèm với bản dịch tiếng Anh đã được chứng nhận.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: [email protected]

Được đề xuất cho bạn