Dịch vụ Hàng hải

Dịch vụ Hải quan của Cộng đồng Thịnh vượng Dominica

Đối với các dịch vụ hải quan và biết thêm thông tin về các thủ tục xuất nhập khẩu của Dominica (PDF), vui lòng liên hệ với Bộ phận Hải quan và Thuế theo địa chỉ:

Trụ sở Cục Hải quan và Thuế
Cục hải quan
Vịnh Woodbridge
Fond Cole
Dominica
Điện thoại. 1 767 266 3730/266 3717
Email: [email protected]/[email protected]
Trang web: www.customs.gov.dm www.dominica.gov.dm

Được đề xuất cho bạn