Cơ sở pháp lý và luật pháp liên quan

Khối thịnh vượng chung Dominica đã có chương trình cấp quốc tịch theo đầu tư (CBI) từ năm 1993, khiến chương trình này có thời gian hoạt động dài thứ hai ở Caribean sau St Kitts và Nevis. Điều này cho phép các nhà đầu tư không phải là công dân có được hộ chiếu Dominica để đổi lại việc đầu tư vào Quỹ Đa dạng hóa Kinh tế của đất nước hoặc mua bất động sản đã được phê duyệt trước. Cơ sở pháp lý của chương trình đã được lưu giữ trong các đạo luật khác nhau của Dominica. Ở đây chúng ta hãy xem xét các đạo luật liên quan.
Hiến pháp của Khối thịnh vượng chung Dominica:
Đề án CBI của Dominica được ghi trong Mục 101 của Hiến pháp của Khối thịnh vương chung Dominica. Điều này quy định rằng Nghị viện có thể cho phép “những người không đủ điều kiện hoặc không còn đủ điều kiện để trở thành công dân của Dominica”.

Đạo luật Quốc tịch của Khối thịnh vượng chung Dominica
Đạo luật Quốc tịch của Khối thịnh vượng chung Dominica được đưa ra thành một phần của luật Dominica vào năm 1978, và đã đề cập đến vấn đề làm thế nào để có được quốc tịch của Dominica. Vấn đề này đã được nêu trong mục 8 và 9 của đạo luật, những cá nhân tham gia vào các chương trình CBI sẽ được cấp giấy chứng nhận nhập tịch trong trường hợp này.

Công dân của Khối thịnh vương Dominica theo Quy định Đầu tư
Các quy định về đầu tư của Khối thịnh vượng chung Dominica về quyền công dân năm 2014 và các bản sửa đổi năm 2016, 2017, 2018, 2019 và 2020 chi phối chương trình CBI của quốc gia. Các quy định này đưa ra số tiền đầu tư tối thiểu cần thiết để tham gia, định nghĩa của các thuật ngữ như “dự án được phê duyệt” và “các agent được ủy quyền” và các trường hợp hồ sơ đăng ký của một cá nhân có thể bị từ chối.

Được đề xuất cho bạn