Đất công

Quy trình để có được Đất công

 1. Nộp đơn đăng ký đã điền đầy đủ thông tin (PDF, 98 KB) cho Bộ phận Gia cư.
 2. Nhân viên nhập đơn đăng ký vào sổ đăng ký và cả trên máy tính theo Đề án Nhà ở của Chính phủ khi lô đất được yêu cầu.
 3. Danh sách những người nộp đơn cùng với các mẫu đơn được nộp cho Ủy ban Giao nhận Nhà và Đất.
 4. Các khuyến nghị từ Ủy ban Phân bổ Nhà và Đất được đệ trình lên Bộ trưởng Danh dự.
 5. Bộ trưởng Danh dự đệ trình lên Nội các để phê duyệt.
 6. Các Quyết định của Nội các với các lô đã được phê duyệt được gửi đến Bộ Gia cư để chuẩn bị các Thư Phân bổ.
 7. Thư phân bổ được chuẩn bị và gửi đến Bộ trưởng Danh dự để ký.
 8. Các thư đã ký được gửi lại cho Bộ phận Gia cư.
 9. Sau đó, Bộ phận sẽ gửi Thư phân bổ cho những người nộp đơn được chấp thuận.
 10. Khi được yêu cầu, những người nộp đơn được chấp thuận sẽ được cấp phát đất cho họ.
 11. Lô đất được thanh toán tại Bộ phận Nhà ở và phí khảo sát được trả tại Bộ phận Địa chính và Khảo sát.
 12. Bộ phận Nhà ở yêu cầu các kế hoạch từ Bộ phận Khảo sát và Đất đai.
 13. Các kế hoạch mà Bộ phận Nhà ở nhận được sẽ được gửi cho các luật sư hoặc được các cá nhân tương ứng nhận tại Bộ phận Nhà ở.
 14. Các cá nhân được yêu cầu đưa kế hoạch của họ đến một luật sư để xử lý chức danh của họ; điều này đòi hỏi Phí chuyển nhượng của Chính phủ 7,5% đối với việc định giá khu đất cộng với phí của luật sư.
 15. Biên bản Chuyển giao (MOTs) do luật sư đệ trình cho Bộ phận Nhà ở.
 16. Bộ phận Nhà ở xác minh thông tin được đánh máy trên Biên bản chuyển giao (Bộ GTVT) và đảm bảo rằng tất cả các tài liệu liên quan được đính kèm và sau đó gửi Bộ GTVT theo đợt đến Bộ Du lịch và Pháp chế để chuyển đến văn phòng Chủ tịch nước.
 17. Bộ GTVT đã ký được trả lại cho Bộ phận Nhà ở thông qua Bộ Du lịch và Các vấn đề Pháp lý.
 18. Bộ phận Nhà ở sau đó sẽ gửi Bộ GTVT cho các cơ quan trưng cầu tương ứng để tiếp tục quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu (COT).

Vui lòng liên lạc để biết thêm thông tin:

Housing Division
Goodwill Road
Goodwill
Dominica
Tel: (767) 266 3740
Fax: (767) 448 7512
E-mail: [email protected]

Được đề xuất cho bạn