Chính quyền

Dominica, một nước cộng hòa trong Khối thịnh vượng chung Anh, giành được độc lập vào ngày 3 tháng 11 năm 1978. Dominica kể từ đó đã phát triển mạnh mẽ như một nền dân chủ theo khuôn mẫu của hệ thống nghị viện Anh

Roosevelt Skerrit
Thủ tướng Dominica: Ngài Roosevelt Skerrit

Các cuộc bầu cử dân chủ được tổ chức 5 năm một lần để xác định sự lựa chọn của người dân đối với chính phủ. Dominica hoạt động với một Tổng thống là Nguyên thủ Quốc gia, do Hạ viện bầu ra với nhiệm kỳ 5 năm. Tổng thống bổ nhiệm Thủ tướng, thành viên được bầu của Hạ viện, người chỉ huy sự ủng hộ của đa số thành viên được bầu. (The President appoints the Prime Minister, the elected member of the House of Assembly who commands the support of the majority of its elected members.)

Tổng thống cũng bổ nhiệm các bộ trưởng khác của chính phủ theo lời khuyên của Thủ tướng. Mặc dù quyền hành pháp được trao cho Tổng thống, ông vẫn tuân theo lời khuyên của Nội các và hoạt động như một Nguyên thủ quốc gia hợp hiến.
Dominica đã có một quá trình chuyển đổi suôn sẻ các nhà lãnh đạo giữa các đảng phái chính trị kể từ khi độc lập.

Cơ cấu điều hành hiện tại của Chính phủ được liệt kê dưới đây:
Chủ tịch: Ngài Charles Angelo Savarin (Nguyên thủ quốc gia)
Thủ tướng: Ngài Roosevelt Skerrit (Người đứng đầu Chính phủ)
Chính phủ hiện tại: Đảng Lao động Dominica
Lãnh đạo phe đối lập: Ngài Lennox Linton
Các đảng chính trị khác: Đảng Công nhân Thống nhất và Đảng Tự do Dominica
http://www.investdominica.com/country-profile-of-the-commonwealth-of-dominica/go Government/

Được đề xuất cho bạn