Làm cách nào để xin giấy phép cư trú?

Yêu cầu để có được Thường trú nhân ở Dominica

Những người muốn có được thường trú nhân tại Dominica phải gia hạn giấy phép cư trú tạm thời 1 năm, mỗi năm trong 5 năm liên tục. Ngoài ra, họ có thể có giấy phép lao động hợp lệ tại đảo trong 5 năm. Cơ quan có thẩm quyền nộp Đơn xin thường trú nhân là Bộ Ngoại giao, Di trú và Lao động.

Nếu đây là đơn đăng ký lần đầu, Người nộp đơn phải cung cấp:

1. Hộ chiếu còn hạn tối thiểu SÁUTHÁNG trước khi hết hạn

Người nộp đơn nên tiến hành gia hạn hộ chiếu trước khi nộp đơn xin Giấy phép cư trú Dominica để đáp ứng yêu cầu bắt buộc nêu trên.

2. Gia hạn lưu trú

Những du khách muốn xin Giấy phép Cư trú Dominica, trước đó phải nộp đơn xin gia hạn thời gian lưu trú tại Sở Di trú.
Việc gia hạn được ghi hợp lệ trong Hộ chiếu của họ. Ngoài ra, việc Gia hạn Lưu trú là không cần thiết nếu Tình trạng của Người nộp đơn thay đổi thành Giấy phép Làm việc hoặc Cư trú.

Về mặt này, Du khách trên Đảo, những người muốn có Giấy phép Cư trú Dominica và chưa xin Gia hạn Lưu trú, được coi là BẤT HỢP PHÁP.
Trừ khi tình trạng Du khách của họ được quy định, sẽ không có mẫu đơn xin Giấy phép Cư trú nào được chuyển cho họ.

3. Ứng viên đáp ứng các điều kiện trên sẽ được cấp HỒ SƠ CƯ TRÚ DOMINICA

Hồ sơ bao gồm HAI MẪU ĐƠN và một DANH SÁCH KIỂM TRA HỒ SƠ:

A. MẪU ĐƠN XIN CƯ TRÚ

Người nộp đơn phải điền vào mẫu đơn này. Tất cả các câu hỏi cần được trả lời. Gia hạn lưu trú trên hộ chiếu phải được điền vào cuối biểu mẫu.

B. MẪU ĐƠN Y TẾ

Bác sĩ Y khoa địa phương Yêu cầu Kiểm tra Y tế. Các xét nghiệm được bao gồm HIV và chụp X-quang phổi và kết quả phải được ghi lại trên biểu mẫu y tế.

C. DANH SÁCH KIỂM TRA

Các tài liệu cần thiết để xin Giấy phép cư trú
– NB Tất cả các tài liệu bắt buộc phải được nộp cùng với đơn đăng ký, nếu không đơn đăng ký sẽ không được chấp nhận.

Được đề xuất cho bạn