Các chủ thể hàng hải nước ngoài (FME’s)

Một chủ thể kinh doanh (Business entities) được thành lập tại một quốc gia không phải là Khối thịnh vượng chung Dominica phải đăng ký với tư cách là một Chủ thể Hàng hải Nước ngoài (Foreign Marine Entities) để đủ điều kiện sở hữu một con tàu gắn cờ Dominica.

Thông tin cần thiết cần phải được cung cấp cho văn phòng để tiến hành đăng ký với tư cách là Khối Thịnh Vượng chung Dominica FME như sau:

    • Bản sao có chứng thực Điều lệ thành lập, Điều lệ công ty hoặc hồ sơ thành lập khác của chủ thể kinh doanh
    • Bằng chứng về sự thành lập, hoạt động của chủ thể kinh doanh đó tuân theo luật pháp của quốc gia sở tại.

Để đăng ký làm đơn xin FME của Khối thịnh vượng chung Dominica, bạn có thể đăng ký FME tại đây và có thể gửi các câu hỏi liên quan đến FME đến: [email protected]

  • Các mẫu đơn và đăng ký

 

Dưới đây là cách đăng ký và mẫu đơn liên quan đến các dịch vụ của công ty.
FME’s

Các câu hỏi và biểu mẫu đã điền có thể được gửi đến: [email protected]

Được đề xuất cho bạn